Grupa bet-at-home AG była jedną z tych, które postanowiły walczyła o rację z polskimi przepisami w branży hazardu od 2010 roku. W końcu dali za wygraną i starają się o uzyskanie narodowej licencji w Polsce.

Logo bet-at-home, Źródło: materiały bukmachera

Poniżej wersja POLSKA (skorygowane przeze mnie tłumaczenie google) oraz wersja ANGIELSKA (oryginalna) komunikatu dla inwestorów grupy bet-at-home.

 

WERSJA POLSKA

Relacje inwestorskie – UJAWNIENIE INFORMACJI POUFNYCH WG ARTYKUŁU 17 MAR

bet-at-home.com AG:

korekta prognozy przychodów i zarobków na rok podatkowy 2021

Düsseldorf, 19 lipca 2021 roku

W oparciu o rozwój działalności w pierwszej połowie 2021 roku i biorąc pod uwagę następujące czynniki, oczekuje się, że przychody brutto z zakładów i gier oraz dochody grupy bet-at-home.com AG będą kształtować się obecnie w następujący sposób pod względem finansowym rok 2021 w porównaniu do prognozy zasięgu w lutym 2021:

Przychody brutto z zakładów i gier:

od 100 mln EUR do 110 mln EUR
(poprzednio: 106 mln EUR do 118 mln EUR)

EBITDA:

8 mln EUR do 10 mln EUR
(poprzednio: 18 mln EUR do 22 mln EUR)

 

Pierwszym czynnikiem wpływającym na przychody i wyniki jest realizacja warunków narodowej licencji na zakłady sportowe uzyskanej w listopadzie 2020 roku na rynku bazowym Niemiec, którą Grupa bet-at-home.com AG wdrożyła w lutym 2021 roku własnymi siłami Niemiecka platforma dla niemieckich klientów. Jednak do tej pory nie wszyscy obecni niemieccy klienci przeszli wymagany proces ponownej rejestracji i weryfikacji kont graczy na nowej platformie, co oznacza, że ​​aktywność graczy nie była jeszcze w stanie zrównać się z poprzednimi latami finansowymi. W rezultacie zakłady na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej od czerwca do lipca 2021 r. również nie spełniły oczekiwań w Niemczech. Chociaż migracja bazy klientów zaowocowała znaczną długoterminową pewnością prawną na podstawowym rynku niemieckim, zbliżające się wdrożenie miesięcznych limitów na zakłady dla różnych produktów w segmentach zakładów sportowych online i gier online prawdopodobnie doprowadzi do dalszych strat w przychodach w Niemczech w nadchodzących miesiącach. Ponadto segment gier online w Niemczech rozwijał się jak dotąd poniżej oczekiwań, pomimo spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów prawnych.

Na polskim rynku grupa bet-at-home.com AG od lipca 2017 r. jest poddawana działaniom egzekucyjnym władz, które obejmowały zarówno blokowanie adresów IP, jak i blokowanie płatności. Grupa bet-at-home.com AG początkowo kontynuowała swoją ofertę i podjęła kroki prawne przeciwko dyskryminującym przepisom. W związku z zaostrzeniem przepisów Grupa bet-at-home.com AG zamierza teraz ubiegać się o licencję na zakłady sportowe również w Polsce. Od 1 czerwca 2021 r. na polskim rynku nie pojawiła się kolejna oferta, ponieważ skutkowałoby to wykluczeniem z przyszłych procedur licencyjnych w Polsce. Ma to również negatywny wpływ na przychody i zyski w drugiej połowie 2021 r., wykraczający poza dotychczasowe ograniczenia w Polsce.

Negatywny wpływ na zarobki ma również fakt, że – jak już informowaliśmy – spółka należąca do grupy maltańskiej w Austrii jest narażona na roszczenia klientów o zwrot przegranych gier w kasynie online. Na koniec I półrocza 2021 r. w Austrii toczyło się postępowanie sądowe o łącznej wartości około 11 mln EUR (31.12.2020: 4,8 mln EUR). Grupa bet-at-home.com AG uważa, że ​​monopol na kasyna online wynikający z krajowych austriackich przepisów dotyczących hazardu jest sprzeczny z prawem europejskim i dlatego uważa się za legalnego dostawcę. Jest to stale poparte odpowiednimi opiniami prawnymi renomowanych ekspertów. Niemniej jednak austriackie sądy orzekły na korzyść klientów w niższych instancjach w pierwszej połowie 2021 roku i potwierdziły zwrot strat w grach hazardowych z powodu braku austriackiej licencji na gry hazardowe. Wbrew surowym wymogom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), sądy austriackie nie przeprowadzają obecnie żadnych merytorycznych kontroli legalności monopolu hazardowego, ale generalnie odwołują się do wcześniejszych orzeczeń sądów najwyższych, przy czym sądy najwyższe oddalają odwołania na podstawie wcześniejszych orzeczeń sądów najwyższych.

Nie tylko ze względu na potrzebę wynikającą z aktualnego orzecznictwa ETS (w tym orzeczenia w sprawie „Fluctus et Fluentum”) ponownej kontroli również przez sądy austriackie, co zdaniem bet-at-home.com AG Group obecnie nie ma miejsca. W wymaganym zakresie grupa bet-at-home.com AG przewiduje pozytywny rozwój orzecznictwa, zwłaszcza w sądach wyższej instancji w apelacjach, do końca pierwszej połowy 2022 roku. Opinia prawna Bet-at-home.com AG Group, czyli nielegalność austriackiego monopolu, a tym samym legalność własnej oferty gier, potwierdzają uznani prawnicy i profesorowie uniwersyteccy.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku utworzono jednak rezerwę w wysokości 3,2 mln EUR w oparciu o obecną praktykę sądów niższej instancji, która obejmuje również koszty dodatkowe postępowania, takie jak opłaty prawne i koszty sądowe. Jednak ogólne ryzyko wynikające ze sporów prawnych może mieć również dalszy znaczący negatywny wpływ na aktywa netto, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy bet-at-home.com AG.

 

WERSJA ANGIELSKA

AD-HOC INFORMATION

DISCLOSURE OF AN INSIDER INFORMATION ACC. TO ARTICLE 17 MAR

bet-at-home.com AG:

adjustment of revenue and earnings guidance for fiscal year 2021

Düsseldorf, 19 July 2021.

Based on the business development in the first half of 2021 and against the backdrop of the following influencing factors, the gross betting and gaming revenue and earnings of the bet-at-home.com AG Group are currently expected to be as follows in the financial year 2021 compared to the range forecast in February 2021:

  • Gross betting and gaming revenue: 100 million EUR to 110 million EUR
  • (previous: 106 million EUR to 118 million EUR)
  • EBITDA: 8 million EUR to 10 million EUR
  • (previous: 18 million EUR to 22 million EUR)

The first factor influencing revenue and earnings is the implementation of the conditions of the nationwide sports betting license obtained in November 2020 in the core market of Germany, which the bet-at-home.com AG Group implemented in February 2021 by means of its own Germany platform for German customers. To date, however, not all existing German customers have gone through the required process of re-registering and verifying player accounts on the new platform, meaning that player activity has not yet been able to match previous financial years. As a result, wagering on the European Football Championship from June to July 2021 also fell short of expectations in Germany. Although the migration has resulted in considerable long-term legal certainty in the core market of Germany, the upcoming implementation of cross-product monthly betting limits for the online sports betting and online gaming segments is likely to lead to further revenue losses in Germany in the coming months. In addition, the online gaming segment in Germany has so far developed below expectations, despite compliance with all necessary regulatory requirements.

In the Polish market, the bet-at-home.com AG Group has been subject to enforcement efforts by the authorities since July 2017, which included both IP blocking and payment blocking measures. The bet-at-home.com AG Group originally continued to maintain its offer and took legal action against the discriminatory regulations. Due to legal tightening, the bet-at-home.com AG Group now intends to apply for a sports betting license in Poland as well. No further offering on the Polish market has taken place since 1 June 2021, as this would have resulted in exclusion from future licensing procedures in Poland. This also results in a negative impact on revenues and earnings in the second half of 2021 that goes beyond the previous restrictions in Poland.

The fact that – as already reported – a Maltese Group company in Austria is exposed to claims by customers for reimbursement of gaming losses in the online casino also has a negative impact on earnings. At the end of the first half of 2021, legal proceedings with a total litigation value of around EUR 11 million were pending in Austria (31/12/2020: EUR 4.8 million). The bet-at-home.com AG Group considers the online casino monopoly of the national Austrian gambling regulation to be contrary to European law and therefore considers itself a legal provider. This is continuously supported by corresponding legal opinions from renowned experts. Nevertheless, the Austrian courts ruled in favor of the customers in the lower instances in the first half of 2021 and affirmed a reimbursement of gaming losses due to the lack of an Austrian gaming license. Contrary to the strict requirements of the European Court of Justice (ECJ), the Austrian courts do not currently conduct any substantive reviews of the legality of the gambling monopoly, but instead generally refer to previous rulings of the highest courts, with the highest courts currently dismissing appeals on the basis of previous rulings of the highest courts.

Not least due to the need derived from current ECJ case law (including the “Fluctus et Fluentum” decision) for a recurring review also by the Austrian courts, which the bet-at-home.com AG Group believes is currently not taking place to the extent required, the bet-at-home.com AG Group anticipates a positive development in case law, particularly at the higher courts in the appeal instances, by the end of the first half of 2022. The bet-at-home.com AG Group’s legal opinion, i.e. the illegality of the Austrian monopoly and thus the legality of its own gaming offering, is confirmed by recognized lawyers and university professors.

As of 30 June 2021, a provision of EUR 3.2 million has nevertheless been recognized based on the current practice in the lower courts, which also includes ancillary costs of the proceedings, such as legal fees and court costs. However, the overall risk resulting from the legal disputes may also have a further significant negative impact on the bet-at-home.com AG Group’s net assets, financial position and results of operations.